Gimnazjum imienia "Orląt Lwowskich" mieści się w niewielkiej miejscowości Ruszów, położonej w samym środku Borów Dolnośląskich. Budynek szkoły jest budowlą wolnostojącą, sąsiadującą ze Szkołą Podstawową, powstał on w XIX wieku i przed II wojną światową wraz ze Świątynią Ewangelicką, położoną obok Gimnazjum stanowił Protestancki Zespół Klasztorny, w budynku szkoły znajdowała się plebania.Od 1972 roku budynek gimnazjum stał się integralną częścią szkoły podstawowej, w której w latach siedemdziesiątych uczyło się około 550 uczniów. W budynku tym przebywały dzieci z klas I-III i oddziału przedszkolnego. Sytuacja ta trwała aż do 2000 roku.

Decyzja o powstaniu Gimnazjum w Ruszowie zapadła 25 marca 1999 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta w Węglińcu o powołaniu Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruszowie. Dnia 29 lutego 2000 roku kolejna uchwała wydzieliła Gimnazjum z Zespołu i od 01 września 2000 roku Gimnazjum w Ruszowie funkcjonuje jako samodzielna placówka oświatowa. Otwarcia gimnazjum dokonał Burmistrz Gimny i Miasta Węgliniec, który w towarzystwie wizytatora Kuratorium Oświaty we Wrocławiu delegatury w Jeleniej Górze odsłonił tablicę upamiętniającą dzień oddzielenia gimnazjum od Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruszowie. Od momentu funkcjonowania gimnazjum, jako oddzielnej placówki oświatowej nastąpiła modernizacja budynku. Wykonano szereg prac remontowych, z których do najważniejszych należy zaliczyć: wymianę okien w całym budynku, przebudowę sanitariatów i odremontowanie budynku od zewnątrz. Budynek szkolny wymaga jednak kolejnych prac remontowych i adaptacyjnych. Czekamy na łącznik ze Szkołą Podstawową, w którym będą się znajdowały: kuchnia z jadalnią, biblioteka, szatnie i kilka sal lekcyjnych.

W szkole znajduje się sześć oddziałów, a przeciętna liczba uczniów w ostatnich latach w gimnazjum wynosi około 140. Do gimnazjum uczęszcza młodzież z Ruszowa i pobliskich miejscowości: Jagodzina, Piasecznej, Polany, Kościelnej Wsi, Rychlinka oraz Starego Węglińca. Szkołą zarządza wybrany w drodze konkursu dyrektor, który współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Gimnazjum. Kadrę Pedagogiczną stanowi 16 nauczycieli, z których 90 % ma wykształcenie wyższe. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach doskonalenia zawodowego, podejmują trud zdobywania stopni awansu zawodowego. Ogółem w gimnazjum pracują 22 osoby. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który współuczestniczy w organizowaniu imprez w ciągu całego roku szkolnego min. zabaw andrzejkowych, dnia języków obcych, wigilii szkolnej, zabaw choinkowych, dyskotek, turnieju międzyklasowego na Dzień Wiosny.

W roku szkolnym 2003/2004, a dokładnie 27 września odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia "Orląt Lwowskich" i wręczenie sztandaru (szerzej w dziale "Patron")